Зөвөлгөө зөвлөмж

Сунгалтын хүсэлт ирүүлэх байгууллагын анхааралд

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж байгаа байгууллага сунгалтын хүсэлтийг шаардагдах бичиг баримтыг хавсарган илгээж, цахим системээс олгогдсон код болон цахимаар ирүүлсэн мэдээлэл үнэн зөв болохыг нотолж байгаа талаар албан бичигтээ тус тус тусгана . Албан бичгийг гэрчилгээний эх хувь, зуучлалын үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайлан, гэрээт хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн хамтран ажиллах мэдэгдэл хавсарган ирүүлнэ үү. 

Анхаарах зүйл: Хүсэлт хадгалагдсан тохиолдолд баталгаажуулах код олгогдохгүй тул илгээсэн эсэхээ сайтар шалгана уу.