Зөвөлгөө зөвлөмж

Монгол улсын иргэдийг гадаад зуучлах тусгай зөвшөөрөл авах тухай журам

https://mlsp.gov.mn/op/more/id/54